ទាំងអស់មេធាវីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុលើបណ្តាញ។ ធំបំផុតផ្នែកច្បាប់នៃវិបផតថ មេធាវី។


ច្បាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន


ជប៉ុនផ្តល់នូវសេវាកម្មសម្រាប់ក្នុងស្រុកនិងបរទេសក្រុមហ៊ុននិង សហគ្រិនពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងអាជីវកម្មសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេស។ ឆ្នាំមកនេះ,ក្រុមរបស់យើងបានដោះស្រាយជាច្រើនករណីទាក់ទងទៅសាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុច្បាប់និងរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយទាំងនេះអនុវត្តតំបន់ក៏ដូចជាអ្នកដទៃ,សូមណែនាំយើងក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងជាច្រើនប្រភេទនៃអតិថិជន។ រួមបញ្ចូលអ្នកជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៃច្បាប់និងច្បាប់របស់អ្នកជំនាញការខិតខំដើម្បីស្វែងរច្នៃប្រឌិតនិងជោគជ័យយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ករណីគ្នា។ យើងបាវិធីសាស្រ្តអាជីវកម្មច្បាប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពបត់បែននិងទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់យើងអតិថិជននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកសមបំផុតដំណោះស្រាយបញ្ហាគ្នា។ ទាំងពីរតំបន់មានការប្រាក់នៅពេលដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន,ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមរបស់យើងគឺពេញលេញត្រៀមដើម្បីដោះស្រាយផ្សេងទៀតអនុវត្តតំបន់និងការផ្តល់ជូនតំណាងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងតុលាការដែលត្រូវការ។ បញ្ចូលគ្នានិងការទិញប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រធានបទមិនត្រឹមតែដើម្បីកសាជីវកម្មច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពន្ធនិងច្បាប់ការងារនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាច្បាប់មេធាវីរបស់យើងអាចផ្តល់នូវពេញលេញជំនួយអំឡុងពេលដំណើរការមិនគិតពីអាជីវកម្មវាល។ ពី កំណត់ឡើងត្រឹមភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្ព័ន្ធ,ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់យើងមេធាវីអាចផ្តល់នូវដំបូន្មាននិងការប្រឹក្សានៅពេលដែលត្រូវការ។ ទ្រព្យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឆ្លងកាត់ព្រំដែនហិរញ្ញវត្ថុ,ធនាគារនិងធានារ៉ាបញ្ហាទាំងអស់អាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបស់យើងក្រុមមេធាវីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ អាជីវកម្មម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងរកឃើញក្រុមមួយនៃការជួបប្រទះនិងជំនាញមេធាវីដែលអាចជួយជាមួយនឹញ្ហាទាំងអស់ទាក់ទងទៅពន្ធនិងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេស។ គឺជាការអនុវត្តដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនបង្កើតលក្ខណៈដែលពួកគេគណនាពន្ធរបស់ពួកគេរួមចំណែក? វាគឺជាការមិនមែនជាខុសច្បាប់គេចពន្ធនិងករអនុវត្តរួមមានទទួលប្រយោជន៍នៃការទាំងអស់ឬណាមួយអាចប្រើបានពន្ធលើកទឹកចិត្តនិងកាត់ដែលវិនិយោគិនមិនអាចត្រូវបានយល់ដឹងនៃការអវត្ដមាននៃការឆ្លងមេធាវីដែលអាចផ្តល់ជូនដូចច្បាប់យល់ដឹង។ លើសពីនេះទៀតក្រុមរបស់ពេញលេញនៃការរៀបចំដើម្បីជួយនៅក្នុងណាមួយដែលអាចកើតឡើងខណៈពេលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន,ពិសេស,ដោះស្រាយវិវាទឬជម្លោះជាមួយនឹងពន្ធ អាជ្ញាធរ។ មាននៃការប្រើប្រាស់ដើម្បីណាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាអារម្មណ៍នៅក្នុងការម្យបំផុតវិធីសាស្រ្តនៅពេលដែលការដោះស្រាយជាមួយការងារនៃអង្គការសម្ព័ញ្ហា។ របស់យើងក្រុមនឹងវិធីសាស្រ្តគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបុគ្គលិកជាមួយនឹងការដោយសារតែឧស្សាហ៍និងការពិចារណាត្រូវការនៅក្នុងករណីបែប,តែងតែដឹងវប្បធម៌បទដ្ឋាន,ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្លងកាត់ព្រំដែនករណីដែលពាក់ព័ន្ធបរទេសបុគ្គលិក។ គឺឧទ្ទិសដល់ការស្វែសមរម្យស្រ្តដើម្បីអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហា។ យើងដោះស្រាយឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ហើយយើងអាចជួយសម្រួលទាំងមូលដំណើរការសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិនអារម្មណ៍នៅក្នុងការចាប់ផ្តើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។